293. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil sí ar an eolas faoi na deacrachtaí atá ag coláiste Gaeilge i gContae Dhún na nGall (sonraí curtha ar fáil) maidir le tacaíochtaí airgeadais a fháil ó na gníomhaireachtaí ábhartha, rud a fhágann nach dtig leis an gcoláiste rochtain a fháil ar roinnt de na scéimeanna atá dírithe ar an nGaeilge a theagasc do scoláirí; an iarrfaidh sí ar oifigigh na Roinne an cás seo a chíoradh agus dul i dteagmháil leis an gcoláiste d’fhonn cuidiú a chur ar fáil; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 20220/18 asked on 09 May 2018 - Oideachas Gaeilge)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh) (Deputy Joe McHugh): Tá iarrtha agam go rachadh ionadaí mo Roinne i dteagmháil leis an gcoláiste atá i gceist faoin ábhar seo chomh luath agus is féidir. Ní mór dom a chur in iúl don Teachta, áfach, gurb í mo Roinn fhéin an príomheagraíocht Stáit a chuireann tacaíochtaí ar fáil, idir dheontais do na teaghlaigh a choinníonn scoláirí faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge agus deontais caipitil do na colá...

15. D’fhiafraigh Deputy Peadar Tóibín den an Aire Oideachais agus Scileanna an bhfuil sé buartha faoin gcéim siar atá tugtha don Ghaeilge labhartha ar shiollabas na Gaeilge don Teastas Sóisearach; cén tionchar a bheidh aige seo ar chuspóirí na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge a bhaint amach; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. (Question 10094/18 asked on 29 Mar 2018 - Oideachas Gaeilge)

Minister for Education and Skills (Deputy Richard Bruton): Tá an Roinn fós tiomanta chun úsáid na Gaeilge labhartha a spreagadh. Bainfidh na daltaí an-leas as an taithí foghlama a dtacaítear leis sna sonraíochtaí don tSraith Shóisearach nua don Ghaeilge a ndearna taighde forleathan lena haghaidh. Ina theannta sin, rinne an Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta comhordú ar phróiseas leathan comhairliúcháin a chuir an-chuid eolais ar fáil don fhorbairt, lena n-áirítear tuairimí na múinteo...

210. D’fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den an Aire Oideachais agus Scileanna cén uair a fhoilseofar an dlúthdhiosca a bhaineann leis an scéim “Mar a Déarfá”; agus cén chúis atá leis an moill. (Question 5889/18 asked on 06 Feb 2018 - Oideachas Gaeilge)

Minister for Education and Skills (Deputy Richard Bruton): Is cuid de thionscadal de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe/Ros Comáin é ‘Mar a Déarfa’ agus é dírithe mar thús ar fhoghlaimeoirí fásta sa Ghaeltacht. Breacadh is ainm don tionscadal féin.
Tá áiseanna an tionscadail ar fáil ar líne ar www.maradearfa.ie agus níl aon phlean ann faoi láthair, ceal acmhainní, CD a chur ar fáil.
 ...

147. D’fhiafraigh Deputy Carol Nolan den an Aire Oideachais agus Scileanna an dtabharfaidh sé sonraí maidir le líon iomlán na ndaltaí atá ag freastal ar iarbhunscoileanna Gaeltachta agus atá ag fáil díolúine ón nGaeilge ó thaobh scrúduithe stáit de; an dtabharfaidh sé briseadh síos ar líon na ndaltaí i ngach iarbhunscoil Ghaeltachta faoi leith a bhfuil an díolúine sin acu; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. (Question 38477/16 asked on 06 Dec 2016 - Oideachas Gaeilge)

Minister for Education and Skills (Deputy Richard Bruton): Níl aon cheanglas ann scrúdú a dhéanamh i nGaeilge mar chuid de na scrúduithe stáit don Teastas Sóisearach nó don Ardteistiméireacht. Mar sin féin, is gá do dhaltaí atá rollaithe i mbunscoileanna atá aitheanta ag an Roinn seo staidéar a dhéanamh ar Ghaeilge, seachas sa chás go bhfuil díolúine ag an dalta ó dhéanamh amhlaidh. 
I gcora eisceachtúla, féadfar díolúine ó staidéar a dhéanamh ar Ghaeilge ag an leibhéal iar-bhunscoile a dheonú ...

234. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Oideachais agus Scileanna an bhfuil sí toilteanach bualadh le coiste scoile (sonraí ar fáil) chun a n-iarratas ar Aonad a bhunú a phlé; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 8813/16 asked on 04 May 2016 - Oideachas Gaeilge)

Minister for Education and Skills (Deputy Jan O’Sullivan): Tá togra breithnithe ag mo Roinnse a rinne an Bord Oideachais agus Oiliúna sa cheantar dá dtagraíonn an Teachta chun oideachas trí Ghaeilge a sholáthar ag an dara leibhéal trí Aonad a chur ar bun i scoil atá ann cheana. Tá molta ag an Roinn gur gá don mBord céanna athmhachnamh a dhéanamh ar an togra chun déileáil le roinnt nithe a bheadh ábhartha chun éascú le hoideachas a sholáthar trí mheán na Gaeilge i mbealach níos sásúla agus níos ...

431. D’fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den an Aire Oideachais agus Scileanna an eol di go bhfuil folúntas d’ollamh le Gaeilge i roinn na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ó 2014; an cúis imní í di go bhfuil an folúntas seo ann le nach mór dhá bhliain anuas agus gan é fógartha go fóill go bhfuiltear chun an folúntas a líonadh; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 7559/16 asked on 20 Apr 2016 - Oideachas Gaeilge)

Minister for Education and Skills (Deputy Jan O’Sullivan): Is faoi gach aon Institiúid Ardoideachais, OÉ Gaillimh san áireamh, atá sé a cúrsaí oibriúcháin féin a bhainistiú ó lá go lá mar chomhlacht reachtúil féinrialaitheach, acmhainní foirne agus folúntais a thagann chun cinn san Ollscoil ina measc sin.
Ó tugadh isteach an moratóir ar earcú don earnáil phoiblí, tá Creat Rialála Fostaíochta (ECF)ar bun i gcomhair earnáil an ardoideachais, lena dtugtar solúbthacht shuntasach d’institiúidí maidir...

196. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Oideachais agus Scileanna an aontaíonn sé gur chóir don Roinn Oideachais agus Scileanna soláthair a dhéanamh den tacaíocht chuí atá ag teastáil do scoileanna Gaeltachta le leanúint ar aghaidh, lena chinntiú go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán ar fáil do dhaltaí scoile Gaeltachta, go háirithe agus í luaite mar chuspóir 6 sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge de chuid an Rialtais go gcuirfear oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán ar fáil do dhaltaí scoile arb é mian a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí é agus go Leanfar leis an tacaíocht do Ghaelscoileanna ag leibhéal na bunscoile agus déanfar forbairt ar sholáthar lán-Ghaeilge ag leibhéal na hiarbhunscoile chun freastal ar éileamh de réir mar is gá; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. (Question 41848/13 asked on 08 Oct 2013 - Oideachas Gaeilge)

Minister for Education and Skills (Deputy Ruairí Quinn): Tá athbhreithniú ar bun ag mo Roinn faoi láthair ar an oideachas a chuirtear ar fáil sa Ghaeltacht mar aitheantas don chomhthéacs reachtaíochta ina bhfuil na scoileanna Gaeltachta ag feidhmiú agus mar aitheantas ar na dúshláin ar leith a ghabhann le hoideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar do pháistí sna scoileanna sin. Is é cuspóir an athbhreithnithe a bheidh ar bun ná chun roghanna a aithint i dtaca le soláthar oideachais i mbunscoile...

235. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Oideachais agus Scileanna an gcuirfidh sé acmhainní agus tacaíocht bhreise ar fáil do scoil (sonraí ar fáil) chun gur féidir an cúrsa Ardteistiméireachta trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do dhaltaí, ag cur i gcuntas go bhfuil an scoil suite i nGaeltacht Dhún na nGall agus go bhfuil éileamh ann ó dhaltaí a rinne an Teastas Sóisearach trí Ghaeilge leanúint ar aghaidh lena gcuid staidéir trí mheán na Gaeilge. (Question 26639/13 asked on 11 Jun 2013 - Oideachas Gaeilge)

Minister for Education and Skills(Deputy Ruairí Quinn): Táthar tar éis Aonad a bhunú sa scoil dá dtagraíonn an Teachta ó 2006 i leith chun oideachas trí Ghaeilge a sholáthar sa tsraith shóisearach. I gcás na scoile i gceist, sholáthraigh mo Roinnse acmhainní mar fhreagairt ar éileamh léirithe agus coinneoidh sí i gcónaí ar an scéal a athbhreithniú chun a fháil amach an leor an leibhéal éilimh chun na hacmhainní a soláthraíodh a bharántú.
Maidir le soláthar oideachais trí Ghaeilge ag leibhéal na...